Privacy Policy

Panther Logistics verwerken op de onderstaande beschreven manier uw gegevens.


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan (direct of indirect) de identiteit van een persoon achterhaald kan worden. Denk hierbij niet alleen aan de naam en het adres van een persoon, maar ook zijn e-mail of IP-adres.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of op grond van een wettelijke verplichting of bepaling. Ter uitvoering van onze dienstverlening, wettelijke verplichting en/of bepaling kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens bij registratie van een gebruikersaccount: bij de registratie van een gebruikersaccount vragen wij in ieder geval een e-mail adres, dat noodzakelijk is om het account te activeren en verifiëren. Daarnaast koppelen wij een IP-adres aan het gebruikersaccount zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Bij sommige van onze websites kunnen wij verder de naam, het adres, het telefoonnummer en bankgegevens (indien de gebruiker bijv. gebruik wil maken van een premiumaccount) van een gebruiker vragen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, facturering en betaling.

Persoonsgegevens bij het plaatsen van een advertentie: wij zetten ons maximaal in om personen, en daarbij behorende advertenties, die minderjarig zijn, onder dwang staan, misbruikt worden, het slachtoffer zijn van mensenhandel of op enige andere manier onderworpen zijn aan fysiek en seksueel misbruik, de toegang tot onze website te ontzeggen.

Wij doen daardoor alles binnen onze (redelijke) mogelijkheid om de leeftijd van een aanbieder/aanbiedster die een advertentie op onze website plaatst te verifiëren. Dit kunnen wij helaas niet ‘aan de poort’ doen. Aan de hand van een door de overheid vervaardigde applicatie, de ‘KopieID-app’ vragen wij daardoor elke nieuwe aanbieder/aanbiedster om een tijdelijke inzage in een officieel identiteitsbewijs. Ook verzoeken wij de aanbieder/aanbiedster expliciet om niet-noodzakelijke persoonsgegevens (zoals bijv. het burgerservicenummer, nationaliteit, lengte) bij deze inzage onzichtbaar te maken. Aan de hand van deze inzage proberen wij de leeftijd van de aanbieder/aanbiedster te verifiëren.

Ten aanzien van de verificatie van leeftijd zijn wij echter gebonden aan de wettelijke bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierdoor mogen wij en zullen wij geen kopieën van paspoorten of andere officiële identiteitsdocumenten maken. Wij zullen, na de tijdelijke inzage in een officieel identiteitsbewijs uitsluitend de leeftijd en het paspoortnummer opschrijven waardoor wij in staat kunnen zijn om aan te tonen dat de aanbieder/aanbiedster zich als meerderjarig gepresenteerd heeft.

Vrijwillig aangeboden persoonsgegevens

De persoonsgegevens die gebruikers en/of aanbieders/aanbiedsters zelf delen op onze website en onze daarbij behorende diensten (zoals bijv. gebruikersfora) verwerken wij niet. Deze gegevens zijn wel zichtbaar gemaakt op onze websites door degene die de gegevens geplaatst heeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zullen de persoonsgegevens bewaren conform de in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens maximaal toegestane bewaringstermijn (thans twee jaar).

Beveiliging van data & meldplicht datalek

Wij beveiligen onze data, en daarmee uw persoonsgegevens, aan de hand van de volgende beveiliging, Encrypted passwords – servers protected by advanced firewall. Op het moment dat wij constateren dat er persoonsgegevens zijn vrijgekomen zonder ons medeweten en/of persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt (een ‘datalek’), dienen wij daarvan melding te maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In samenspraak met het College Bescherming Persoonsgegevens wordt besloten of het datalek (waarschijnlijk) ongunstige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Indien dat het geval is zullen wij u onverwijld van het datalek op de hoogte stellen.

Recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing, verwijdering

Elke persoon die persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft komt het recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing en verwijdering van deze persoonsgegevens toe.

Indien een persoon gebruik wil maken van (één van) deze rechten dient hij dat onmiddellijk kenbaar te maken via info@pantherlogisitics.nl, wij zullen binnen 2 weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.